Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021

12 ธ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
  • หัวข้อ : พระเมสิยาห์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์
  • แปลไทย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
  • ข้อพระธรรม : อิสยาห์ 9 : 1 – 7