Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2021

15 ส.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : ภารกิจแห่งพระคุณของพระเจ้า
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : เอเฟซัส 3 : 1-20