Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021

28 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
  • หัวข้อ : การเป็นขึ้นจากความตาย
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : 1 โครินธ์ 15 : 12 – 19