Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021

22 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
  • หัวข้อ : การทรงไถ่
  • แปลไทย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
  • ข้อพระธรรม : 1 เปโตร 1 : 17 – 21