Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021

08 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : พระเจ้าสัตย์ซื่อต่ออิสราเอล
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : ปฐมกาล บทที่ 32 : 22 – 32