Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021

21 ก.พ.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2021

  • เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์
  • หัวข้อ : คริสเตียนกับการนมัสการที่แท้จริง
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : อิสยาห์ 58 : 1 – 14