Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2021

24 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.นุชนาท งามสม
  • หัวข้อ : เจ้าอยู่ที่ไหน
  • แปลจีน : ดร.วิยะดา ทัฬหิกรณ์
  • ข้อพระธรรม : ปฐมกาล 3 : 1 – 15