Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021

10 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
  • หัวข้อ : ตามพระฉายา
  • แปลจีน : คุณสมศักดิ์ ทัฬหิกรณ์
  • ข้อพระธรรม : ปฐมกาล 1 : 27, 2 : 1 – 3, 22 – 25