Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021

03 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : การทรงสร้าง
  • แปลจีน : คุณพนิดา อัชชเสวิน
  • ข้อพระธรรม : ปฐมกาล บทที่ 1