Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2020

20 ธ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
  • หัวข้อ : นมัสการพระเยซูคริสต์เจ้า
  • แปลไทย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
  • ข้อพระธรรม : มัทธิว 2 : 1 – 12