Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2020

29 พ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.พิชัย พิริยวัฒนาพร
  • หัวข้อ : การทนทุกข์ของพระคริสต์
  • แปลไทย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
  • ข้อพระธรรม : 1 เปโตร 2 : 18 – 25