Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020

25 ต.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ
  • หัวข้อ : มีชีวิตในความหวังที่ยั่งยืน
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : 1 เปโตร 1 : 3 – 12