Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020

18 ต.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน
  • หัวข้อ : คุณลักษณะของผู้นำในคริสตจักร
  • แปลจีน : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : 1 ทิโมธี 3 : 1 – 13