Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020

06 ก.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : การเผยพระวจนะ
  • แปลจีน : ดร.วิยะดา ทัฬหิกรณ์
  • ข้อพระธรรม : โยเอล 1 : 1 – 20