Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020

16 ส.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020

  • เทศนาโดย : ดร.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
  • หัวข้อ : การปกป้องความเชื่อ
  • แปลจีน : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต 22:1-21, 23:1-10, 24:1-27