Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020

26 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020

  • เทศนาโดย : ดร.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
  • หัวข้อ : บนเส้นทางแห่งพระคุณ เปาโลแห่งทาร์ซัส
  • แปลจีน : ดร.วิยะดา ทัฬหิกรณ์
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต 9 : 1 – 31