Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2020

19 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
  • หัวข้อ : ทนทุกข์เพื่อพระคริสต์
  • แปลไทย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต 6 : 8 – 15 ; 7 : 1 – 60