Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

02 ก.พ.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : ราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักร
  • แปลจีน : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต 1 : 12 – 2 : 47