Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2020

12 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
  • หัวข้อ : การอัศจรรย์ทรงเลี้ยงห้าพันคน
  • แปลไทย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
  • ข้อพระธรรม : ยอห์น 6 : 1 – 13