Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020

05 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : กิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์
  • แปลไทย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต 1 : 1 – 8