Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019

15 ธ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
  • หัวข้อ : พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นพระเจ้า
  • แปลไทย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
  • ข้อพระธรรม : ยอห์น 1 : 1 – 18