Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019

01 ธ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์
  • แปลจีน : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : อิสยาห์ 53 : 1 – 12