Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019

25 ส.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
  • หัวข้อ : ถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า
  • แปล : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : ฮีบรู บทที่ 13 : 8 – 16