Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

18 ส.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
  • หัวข้อ : คำกำชับให้ประกาศพระวจนะ
  • แปล : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
  • ข้อพระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 4 : 1 – 8