Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019

02 มิ.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร. ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : พระราชกิจของพระเยซูคริสต์
  • แปล : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : โคโลสี บทที่ 1 : 9 – 23