Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019

26 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ชาติชาย จารุวาที
  • หัวข้อ : ผลของข่าวประเสริฐ
  • แปล : คุณจักรวาล กิ่งหิรัญวัฒนา
  • ข้อพระธรรม : โคโลสี บทที่ 1 : 1 – 8