Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019

10 มี.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.สุวิมล ก้องกังวาฬโชค
  • หัวข้อ : พระเจ้าจะทำให้สำเร็จ
  • แปลโดย : คุณเพ็ญพันธุ์ ภูริปัญโญ
  • ข้อพระธรรม : นางรูธ 3 : 14 – 18