Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019

27 ม.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.เรย์ ฟอสเตอร์
  • หัวข้อ : ความยอดเยี่ยมและความรักที่สัตย์ซื่อของรูธ
  • แปลไทยโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ 
  • ข้อพระธรรม : นางรูธ 1 : 16