Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

27 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

  • เทศนาโดย : อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
  • หัวข้อ : วิถีแห่งการสร้างสันติ
  • แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา (จีนแต้จิ๋ว)
  • ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 26:1-24
แล้วซาอูลตรัสว่า “ข้าทำผิดแล้ว ดาวิดบุตรของข้า จงกลับไปเถิด เราจะไม่ทำร้ายเจ้าอีกต่อไป เพราะในวันนี้ชีวิตของเราก็ประเสริฐในสายตาของเจ้า ดูเถิด เราสำแดงตัวเป็นคนเขลาและทำผิดมากมาย” 22และดาวิดทูลว่า “ข้าแต่พระราชา ขอทรงดูหอกนี้ ขอทรงให้คนหนุ่มคนหนึ่งข้ามมารับไป 23พระยาห์เวห์ทรงตอบแทนแก่ทุกคนตามความชอบธรรมและความซื่อสัตย์ของเขา เพราะในวันนี้พระยาห์เวห์ทรงมอบฝ่าพระบาทไว้ในมือของข้าพระบาทแล้ว แต่ข้าพระบาทไม่ปรารถนาจะเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงเจิมไว้ 24ดูเถิด ในสายตาของข้าพระบาท พระชนม์ของฝ่าพระบาทนั้นมีค่าฉันใด ขอให้ชีวิตของข้าพระบาทมีค่าในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ฉันนั้น และขอพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งสิ้น” — 1 ซามูเอล 26:21-24