Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

22 เม.ย.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

 • เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
 • หัวข้อ : ดนตรีบำบัด
 • แปลโดย : คุณสุวรรณา เกีรยติศรีชาติ
 • ข้อพระธรรม : 1 ซามูเอล 16:14-23
โครงเทศนา
 • 1. ชีวิตซาอูล
  ___ก. ไม่เชื่อฟังพระเจ้า เช่น 13:13, 15:19 ไม่กลับใจ 15:22-23, 24-26
  ___ข. พระวิญญาณละ (ข้อ 14)
  ___ค. วิญญาณชั่วจากพระเจ้า (ข้อ 14 และ 18:6-12)
  ___ง. ความเจ็บป่วยที่มาเพราะความบาป
  ___จ. ความเจ็บป่วยที่ไม่ใช่เพราะทำบาป เช่น ชายตาบอดในยอห์น 9:1-3, โยบ, โรม 8:20-22
  ___ฉ. ดนตรีบรรเทา (ข้อ 23)
 • 2. ชีวิตดาวิด
  ___ก. พระวิญญาณสวมทับ (ข้อ 13) พระเจ้าสถิต (ข้อ 18 และ 18:12-16) ดูประกอบ ชีวิตโยเซฟ ปฐมกาล 37:2, 33, 23
  ___ข. ความสามารถ (ข้อ 18 และ 18:28-30)
 • 3. บทบาทดนตรี
  ___ก. เนื้อร้อง-ทำนอง-ท่าทาง
  ___ข. ความเข้าใจ-ความรู้สึก-การกระทำ
  ___ค. พระเจ้าทรงใช้ดนตรี
 • 4. สำรวจตัวเอง
  ___ก. ฉันเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่ อย่างไร
  ___ข. มีอะไรที่ฉันต้องสารภาพ กลับใจ ก่อนสายเกินไปไหม
 • 5. เพลงประกอบคำเทศนา
  ___ก. ที่กางเขน ที่กางเขน ข้ายินดีเสมอไป… พระองค์ทรงชำระบาปข้า รักษาโรคทั้งปวงได้
  ___ข. พระเจ้าประทานหนทางแก่ฉันเสมอ (×2) เมื่อฉันทูลพระเจ้าของฉัน คืนอันมืดกลายเป็นสว่าง พระเจ้าประทานหนทางแก่ฉันเสมอ
  ___ค. ซ่อนข้าไว้ ภายใต้ปีกพระองค์ ปกคลุมข้า ในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่
  ___** เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำราม ข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์
  ___เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดใด ข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า
  ___วิญญาณพักสงบ ในพระเยซู โดยฤทธิ์อำนาจข้ายอมและไว้วางใจ
เพราะฉะนั้นซาอูลจึงทรงส่งพวกผู้สื่อสารไปยังเจสซีกล่าวว่า “จงส่งดาวิดบุตรของท่านผู้อยู่กับแกะนั้นมาหาเรา” และเจสซีก็จัดลาตัวหนึ่งบรรทุกขนมปัง และถุงหนังใส่เหล้าองุ่นถุงหนึ่ง กับลูกแพะตัวหนึ่ง ส่งไปกับดาวิดบุตรของท่านให้ถวายซาอูล ดาวิดก็มาเฝ้าซาอูลและเข้ารับราชการ ซาอูลก็ทรงรักดาวิดมาก ดาวิดก็ได้เป็นคนถือเครื่องอาวุธของซาอูล และซาอูลทรงส่งข่าวไปยังเจสซีว่า “ขอให้ดาวิดอยู่รับราชการกับเรา เพราะเขาเป็นที่โปรดปรานของเรา” ต่อมาเมื่อวิญญาณจากพระเจ้ามาเหนือซาอูลเมื่อไร ดาวิดก็หยิบพิณใช้มือดีดถวาย ซาอูลก็ทรงรู้สึกบรรเทาลงและทรงดีขึ้น และวิญญาณชั่วก็ละจากพระองค์ไป — 1 ซามูเอล 16:19-23