Home นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018

20 พ.ค.

นมัสการภาคเช้า วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018

  • เทศนาโดย : ศจ.เฟลิกซ์ หลิว
  • หัวข้อ : เราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์
  • แปลโดย : คุณสุวรรณา เกียรติศรีชาติ (ไทย)
  • แปลโดย : คุณสุนทรี กิ่งหิรัญวัฒนา (จีนแต้จิ๋ว)
  • ข้อพระธรรม : ยอห์น 20:19-23
โครงเทศนา
  • 1. น้อมรับสันติสุข ได้ความชื่นชมยินดีเปี่ยมล้น
  • 2. น้อมรับการทรงใช้ให้ไปประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้า
  • 3. พึ่งพิงพระวิญญาณบริสุทธิ์ กระทำพระมหาบัญชาสำเร็จ
ค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์ เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่เพราะกลัวพวกยิว พระเยซูก็เสด็จเข้ามาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาตรัสว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย” เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ทรงให้เขาดูพระหัตถ์และสีข้างของพระองค์ เมื่อพวกสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีความยินดี พระเยซูตรัสกับเขาอีกว่า “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลาย พระบิดาทรงใช้เรามาอย่างไร เราก็ใช้พวกท่านไปอย่างนั้น” เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตรัสกับเขาว่า “จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด ถ้าพวกท่านจะอภัยบาปของใคร บาปของพวกเขาก็จะได้รับการอภัย ถ้าท่านไม่อภัยบาปของใคร บาปของพวกเขาก็จะไม่ได้รับการอภัย — ยอห์น 20:19-23