Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021

03 ม.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2021

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : การทรงสร้าง
  • ข้อพระธรรม : ปฐมกาล บทที่ 1