Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2020

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2020

13 ธ.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์
  • หัวข้อ : ฝูงแกะของพระเจ้า
  • ข้อพระธรรม : 1 เปโตร 5 : 1 – 11