Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020

22 พ.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.นงนุช ภูมิบรรเจิด
  • หัวข้อ : ฉันเป็นใครในพระเยซูคริสต์
  • ข้อพระธรรม : 1 เปโตร 2 : 9-12