Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020

11 ต.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์
  • หัวข้อ : ผู้รับใช้
  • ข้อพระธรรม : อิสยาห์ 43 : 1 – 13