Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020

04 ต.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์
  • หัวข้อ : คริสตจักรในพระทัยของพระเยซู
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต 2 : 42 – 47