Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020

30 ส.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.ขจร ธนังกูรวิโรจน์
  • หัวข้อ : ชัยชนะของพระเจ้าในวิกฤตของมนุษย์
  • ข้อพระธรรม : ผู้เผยพระวจนะ 7 : 1 – 25