Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020

16 ส.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.นารีย์ ลาหู่นะ
  • หัวข้อ : …
  • ข้อพระธรรม : กิจการของอัครทูต 20 : 13 – 38