Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

15 มี.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020

  • เทศนาโดย : ดร.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
  • หัวข้อ : คริสเตียนกับ “การสร้างภาพ”
  • ข้อพระธรรม : กิจการ บทที่ 5 : 1 – 16