Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020

01 มี.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
  • หัวข้อ : คริสตจักรประกาศข่าวประเสริฐ
  • ข้อพระธรรม : กิจการ บทที่ 4