Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

16 ก.พ.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

  • เทศนาโดย : อ.สุภาภรณ์ ส่งเสริมพงษ์
  • หัวข้อ : ชีวิตที่ต่อติดกับพระคริสต์
  • ข้อพระธรรม : ลูกา 6 : 20 – 49