Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

02 ก.พ.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล
  • หัวข้อ : พระวิญญาณบริสุทธิ์
  • ข้อพระธรรม : กิจการ 1 : 12 – 2 : 21