Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

19 ม.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

  • เทศนาโดย : อ.เอกวิทย์ เล็กวิริยะกุล
  • หัวข้อ : ภูเขาแห่งพระคุณ
  • ข้อพระธรรม : ฮีบรู 12 : 14 – 29