Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019

15 ธ.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019

  • เทศนาโดย : คุณจิรัฐ ส่งเสริมพงษ์
  • หัวข้อ : พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า
  • ข้อพระธรรม : ยอห์น 1 : 1 – 18