Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

29 ก.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.ดร.นันทชัย มีชูธน
  • หัวข้อ : มือของพระเยซู
  • ข้อพระธรรม : ยอห์น 20 : 24 – 29