Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

15 ก.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019

  • เทศนาโดย : ศจ.สมพร ศิริกลการ
  • หัวข้อ : “ความเป็นหนึ่งเดียวกัน”
  • ข้อพระธรรม : เนหะมีย์ บทที่ 3 : 1 -32