Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

18 ส.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019

  • เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ
  • หัวข้อ : “…”
  • ข้อพระธรรม : 2 ทิโมธี บทที่ 4 : 1 – 8