Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

21 ก.ค.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019

  • เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ
  • หัวข้อ : “ภายนอก – ภายใน”
  • ข้อพระธรรม : โคโลสี บทที่ 4 : 5 – 17