Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019

09 มิ.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2019

  • เทศนาโดย : ดร. ธานินทร์ วรจิวิตราพันธ์
  • หัวข้อ : “ภาระเพื่อท่าน”(พันธกิจของเปาโล)
  • ข้อพระธรรม : โคโลสี บทที่ 1 : 24 – 2 : 5