Home นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019

02 มิ.ย.

นมัสการภาคบ่าย วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2019

  • เทศนาโดย : อ.กฤติกา จิตต์บุญ
  • หัวข้อ : พระราชกิจของพระเยซูคริสต์
  • ข้อพระธรรม : โคโลสี บทที่ 1 : 9 – 23